privacy

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als je therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • met jouw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard. Privacy op de zorgfactuur. Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kan declareren bij je zorgverzekeraar:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • de vermelding van de behandeling, ‘haptotherapie’, en de bijhorende prestatiecode
 • de kosten van het consult